หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ดังนี้ 1) กิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 2) กิจกรรมการจัดทำบัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 3) กิจกรรมช่องทางการตลาดสินค้าสู่การกระจายสินค้า OTOP

ภาพประกอบ :