หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ : กิจกรรม “อบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์” ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ : กิจกรรม “อบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์” ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง เป็นวิิทยากรผู้ให้การอบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้

ภาพประกอบ :