หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการกิจรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการด้านโลจิสติกส์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฌาณนพ สืบพิลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ #การประกันภัยในงานโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ :