หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และเข้ารับการฟังบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณณทัต แป้นศิริ และคุณพรรณพิมล พิศาพิทักษ์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

ภาพประกอบ :