หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

ภาพประกอบ :