หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการตามทักษะวิชาชีพ หัวข้อ “#SMEs #วิสาหกิจชุมชนไทย #ปรับตัวอย่างไร #ให้ก้าวไกลไปกับการค้าเสรี” ณ ห้อง 505A ชั้น 5 วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการตามทักษะวิชาชีพ หัวข้อ “#SMEs #วิสาหกิจชุมชนไทย #ปรับตัวอย่างไร #ให้ก้าวไกลไปกับการค้าเสรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาและเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดประกอบกับเพื่อให้มีความสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 505A ชั้น 5 วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :