หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

ภาพประกอบ :