หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : วันนี้ เวลา 08.30-12.00 น. (อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 505A วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันนี้ เวลา 08.30-12.00 น. (อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียน 505A วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา ทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาให้มีความพร้อมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนครราชสีมา คือ “ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์”

ภาพประกอบ :