หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอันนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร แจ่มศรี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ภาพประกอบ :