หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : วันนี้ (17 ธันวาคม 2560) คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา และนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดกิจกรรม : วันนี้ (17 ธันวาคม 2560) คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา และนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน และเข้าใจลักษณะแนวคิดการบริหาร พฤติกรรมต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกิจการอุตสาหกรรม และตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพประกอบ :