หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :