หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา โดย อาจารย์ดำรง สัตยวากย์สกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก) เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินฯ และ ผศ.อรณิชชา ทศตา ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ จากภายในสถาบัน การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง 2 หลักสูตร

ภาพประกอบ :