หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก) เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินฯ และ ผศ.อรณิชชา ทศตา อาจารย์พิชชานาถ เงินดี เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ จากภายในสถาบัน การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง 2 หลักสูตร

ภาพประกอบ :