หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดกิจกรรม “การดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการนำความรู้เกี่ยวกับการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำธนาคารขยะ และการจัดทำบัญชีธนาคารขยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปฏิบัติจริงในโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ :