หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา โดย อาจารย์ดำรง สัตยวากย์สกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก) เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินฯ และ ผศ.อรณิชชา ทศตา ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ จากภายในสถาบัน การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30

ภาพประกอบ :