หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรม "ธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา"

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรม "ธรรมะสร้างสรรค์ปัญญา" ณ วัดศรีสุรโยธิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมให้นักศึกษา 2) เพื่อให้นักศึกษษมีสติ เกิดปัญญาในการกระทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น 3) เพื่อให้นักศึกษามีหลักยึดใจในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน 4) เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับวัด

ภาพประกอบ :