ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) :บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration)

   
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
   
  ความพิเศษของหลักสูตร
          การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร และมีจิตสาธารณะ มีศักยภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพในอนาคต
     รายวิชาของหลักสูตรมีความทันสมัย และรายวิชาครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
 
 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการสำนักงาน
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เลขานุการผู้บริหาร
 5. ครูและอาจารย์
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 7. นักวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย
 8. นักวิชาการในสายงานบริหารธุรกิจ
 9. พนักงานฝ่ายการตลาด/พนักงานขาย
 10. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
      ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคปกตินอกเวลา 4 ปี)
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการตลาด หรือสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
 
โครงสร้างหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  1.3) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
  1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

 

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ
  2.1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
  2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
  2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
  2.4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
90 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

   

รวมจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต