แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 0000501 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ

6(0-40-0)

รวม

6

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 0106401 สัมมนาทางด้านบริหารธุรกิจ
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 วิชา (1)
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 วิชา (2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

9