แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   
ภาคการศึกษาที่1 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0202301    ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0202302    การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
0202303    ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
0202304    การออกแบบและการบริหารเครือข่าย
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (4)
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18(14-8-32) 18(14-8-32)
 
ภาคการศึกษาที่2 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0202312    การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0202317    โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (6)
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (7)
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (8)

3(3-0-6)
1(0-12-24)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-12-24)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13(10-16-46) 13(10-16-46)
   
    หมายเหตุ
แผน ก คือ สหกิจศึกษา
แผน ข คือ การฝึกงาน